XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX060 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 7 days 14:08:59
gw8szl@yahoo.co.uk