XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX060 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 127 days 15:54:59
gw8szl@yahoo.co.uk